Giám sát chi phí thi công xây lắp

 E.Giám sát chi phí thi công xây lắp

            Giám sát chi phí thi công xây lắp gồm những công việc chính sau đây:

  1. Lập quy trình kiểm tra việc thanh toán chi phí trong quá trình thi công xây lắp (có đối chiếu với hợp đồng giao nhận thầu xây lắp) trình chủ đầu tư thông qua làm căn cứ để triển khai công việc.

  2. Thống nhất với nhà thầu về trách nhiệm của mỗi bên, thủ tục và các chứng từ cần thiết để thực hiện việc thanh toán phù hợp với quy định hiện hành.

  3. Theo dõi, thống kê và kiểm tra tình hình giải quyết các hoá đơn thanh toán chi phí xây lắp cho nhà thầu,

  4. Thống kê, thanh toán luỹ kế hàng tháng cho nhà thầu.

  5. Kiểm soát tình hình thay đổi giá cả và đơn giá mới (nếu cần),

  6. Thống nhất với nhà thầu về phương thức và kế hoạch giải ngân để trình chủ đầu tư,(nếu cần),

  7. Lập báo cáo thanh toán chi phí (theo định kỳ) và báo cáo quyết toán cho chủ đầu tư (đồng thời gửi nhà thầu một bản). 

  8. Tham gia cùng với chủ đầu tư giải trình báo cáo quyết toán chi phí xây lắp công trình theo quy định hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80