Giám sát thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp

 F.Giám sát thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp

          Giám sát thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp gồm những công việc chính sau đây:

  1. Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, bảo đảm đúng các điều khoản quy định. Khi có thay đổi hoặc phát sinh (về khối lượng, điều kiện thi công...), tư vấn giám sát cùng với nhà thầu, tư vấn thiêtá kế (khi có liên quan đến thiết kế) lập biên bản xác định hiện trạng ,nguyên nhân và báo cáo chủ đầu tư,

  2. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại của nhà thầu và thống kê, báo cáo chủ đầu tư.

  3. Theo dõi, thống kê các yếu tố đã làm ảnh hưởng đến công tác thi công xây lắp như: Thời tiết, cung cấp vật tư, thiết bị lắp đặt, cung cấp điện, nước, khí nén, ách tắc giao thông, thay đổi thiết kế, ngừng thi công (thời gian và nguyên nhân)...

  4. Nghiên cứu, tổng hợp các khiếu nại của nhà thầu, đề xuất biện pháp giải quyết gửi chủ đầu tư.

  5. Theo dõi, thống kê, tổng hợp về những vị phạm hợp đồng của nhà thầu kèm theo những tổn thất và chuyển cho chủ đầu tư để xử lý khi quyết toán, thanh lý hợp đồng.

  6. Tham gia cùng chủ đầu tư trong việc giải quyết các khiếu nại với nhà thầu (khi chủ đầu tư yêu cầu).

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80